Reklamační řád

 

Solárium-Masáže.cz - Vladimíra Blahová
Se sídlem Velký Týnec, Bystřická 449, PSČ 78372
Provozovna: Olomouc, Nedvědova 5, Olomouc 77900
IČ: 69993882
Registrovaný: Magistrát města Olomouce


Reklamační řád je vydán v souladu se zákonem č. 40/1964 Sb, Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.


1. Právo na uplatnění reklamace
Práva z odpovědnosti za vady (reklamaci) lze uplatnit na prodejně v Olomouci, Nedvědova 5, PSČ 77900. Právo na opravu výrobku lze uplatnit též na prodejně
v Olomouci, Nedvědova 5, PSČ 77900.


Zákazník je povinen průkazným způsobem doložit, že zboží bylo zakoupeno v prodejně nebo v internetovém obchodě Solárium-Masáže.cz vedený na soukromou osobu Vladimíra Blahová. Optimální je  originál dokladu o zakoupení zboží, nebo řádně vyplněný záruční list. Při uplatnění reklamace obdrží zákazník reklamační protokol, jímž je povinen se prokázat při vypořádání reklamace.

Reklamace se nevztahují na případy:
- vznikla-li závada nebo poškození prokazatelně nesprávným užíváním výrobku (např. užíváním v rozporu s návodem k použití, provozem při nesprávném napájecím napětí, připojování na nedovolené zdroje proudu) anebo jiným nesprávným jednáním uživatele
- prokazatelných nedovolených zásahů do přístroje
- nese-li předložený záruční list zjevné známky provedených změn údajů, nebo je-li na výrobku odlišné výrobní číslo od toho, jež je uvedeno v záručním listě
- živelné katastrofy.


2. Odpovědnost prodávajícího
Solárium-Masáže.cz - Vladimíra Blahová při prodeji zboží odpovídá za to, že zboží má stanovenou jakost, množství, míru a hmotnost. Zboží musí být bez vad a musí odpovídat technickým normám.


3. Odpovědnost za vady
V případě, že věc při převzetí zákazníkem není ve shodě s kupní smlouvou, tj. je s ní v rozporu – trpí vadami, má zákazník právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku zákazníka buď výměnou věci, nebo její opravou. Teprve není-li takový postup možný, může zákazník požadovat přiměřenou slevu z ceny věci, nebo od smlouvy odstoupit. To však neplatí, pokud zákazník před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl, nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Má-li věc prodávaná za nižší cenu, nebo věc použitá vadu, za kterou prodávající odpovídá, má zákazník místo, práva na výměnu věci, právo na přiměřenou slevu. U věci použitých prodávající neodpovídá za vady vzniklé jejich použitím nebo opotřebením. U věcí prodávaných za nižší cenu prodávající neodpovídá za vadu, pro kterou byla sjednána nižší cena.


4. Lhůta pro uplatnění reklamace

Práva z odpovědnosti za vady věci, pro které platí záruční doba, zaniknou, nebyla-li uplatněna v záruční době.
Prodávající nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned po obdržení reklamovaného zboží, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba potřebná k odbornému posouzení vady (viz § 19 zákona o ochraně spotřebitele). Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající se zákazníkem nedohodne na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty má zákazník stejná práva, jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit.


5. Záruční doba

Záruční doba začíná běžet od převzetí věci zákazníkem.
Záruční doba je 24 měsíců, s výjimkami, které stanoví příslušný zákon.


6. Odstranění vad
Je-li vada výrobku shledána jako odstranitelná, má zákazník právo, aby byla bezplatně, včas a řádně odstraněna.
Prodávající je povinen vadu bez zbytečného odkladu odstranit.
Není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, může kupující požadovat výměnu věci, nebo týká-li se vada jen součásti věci, výměnu součásti. Není-li takový postup možný, může kupující žádat přiměřenou slevu z ceny věci, nebo od smlouvy odstoupit.
Jde-li o vadu neodstranitelnou, která brání tomu, aby věc mohla být řádně užívána jako věc bez vady, má zákazník právo na výměnu věci anebo má právo od smlouvy odstoupit.
Také vada, která nebyla odstraněna ve lhůtě stanovené pro opravu věci se považuje za vadu neodstranitelnou.
Jestliže neodstranitelná vada nebrání řádnému užívání věci a nepožaduje-li zákazník její výměnu, má právo na přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit.


7. Součinnost zákazníka
Zákazník je povinen poskytnout prodávajícímu, neprodleně veškerou součinnost k ověření existence reklamované vady a k jejímu odstranění. Zákazník je zejména povinen předat výrobek při uplatnění reklamace čistý v souladu s hygienickými přepisy, nebo obecnými hygienickými zásadami včetně všech jeho součástí a příslušenství,  umožňujících takové ověření a odstranění vady.


8. Vyzvednutí zboží ze záruční opravy
Zákazník je povinen vyzvednout si zboží ze záruční opravy nejpozději do 1 měsíce od uplynutí doby, kdy záruční oprava měla být provedena a byla-li provedena později, do 1 měsíce od vyrozumění o jejím provedení. Neučiní-li tak, je povinen zaplatit prodávajícímu poplatek za uskladnění v následující výši:


-50,-Kč / započatý týden u zboží menších rozměrů
-100,- Kč / započatý týden u zboží větších rozměrů (nad 2kg)


Pokud si zákazník nevyzvedne zboží ve lhůtě 6 měsíců ode dne, kdy byl povinen si je vyzvednout, je prodávající oprávněn zboží prodat (viz § 656 ObčZ) a na výzvu zákazníka mu vyplatit výtěžek prodeje po odečtení nákladů prodeje a poplatku za uskladnění ve výše uvedené výši.

Solárium-Masáže.cz


DomůDomů